Sakliste
061/18 Rullering av handlingsprogram vedr. kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2019 - 2022
062/18 Vedtak av planprogram områderegulering Lonevåg planID 12532015001
063/18 Oppstart av arbeid med reguleringsplan og offentleg ettersyn av planprogram for detaljregulering Olsneset - NKKS- Bruvik gbnr 154/1 planID 12532014002
064/18 Ferieturar for personar med nedsett funksjonsevne - innføring av retningsliner
065/18 Konseptstudie - utviding av IKT-samarbeidet
066/18 Samarbeid i "Randkommunane" i Nordhordland