Foreslår flere endringer i sjø- og strandsoneplanen