Desse fylkesvegane i Vestland får ny asfalt i 2024