Det pågår en storstilt satsing på jernbanen i Norge. Både investeringer og vedlikehold har økt kraftig, og satsingen skal fortsette fremover.

Enkelte i opposisjonen hevder hardnakket at hele satsingen er en bløff, at bevilgningene kuttes og at jernbanen nå kollapser.

Slik svartmaling er verken riktig eller konstruktiv.

Regjeringen har i snitt bevilget 22,9 milliarder 2018-kroner i året til jernbanen, mot 14,5 milliarder 2018-kroner i samme periode før regjeringsskiftet. Vi planlegger ytterligere vekst fremover. Det blir derfor meningsløst når enkelte gir inntrykk av at bevilgningene kuttes.

Regjeringen arbeider for at persontogtilbudene skal være ryggraden i kollektivtransporten i og mellom de store byområdene, samtidig som vi vil legge til rette for at mer gods skal fraktes på skinner.

Økte bevilgninger og bedre organisering gir resultater. Stadig flere reiser med tog, det er flere avganger og kundetilfredsheten blant de reisende har økt. Tallene for 2017 viser nedgang i uforutsette hendelser, og etter mange år med nedgang ser vi nå oppgang i containertrafikken på bane for andre år på rad. Men vi er langt fra i mål.

I år starter vi opp flere store investeringsprosjekter. Dette er i tråd med Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP), som har en økonomisk ramme på over 1000 milliarder kroner. Jernbanen er prioritert historisk høyt, med hele 45 prosent av investeringsmidlene i planen.

I NTP prioriterer vi rekkefølgen på prosjektene vi skal bygge, slik at vi bygger infrastruktur som henger sammen, er fremtidsrettet og gir et godt reisetilbud. Noen prosjekter er tilnærmet byggeklare, andre krever fortsatt veldig mye arbeid, blant annet for å velge trasé og kartlegge grunnforhold.

Jernbanedirektoratet har nå lagt frem et utkast til handlingsprogram. Dokumentet viser hvordan etaten mener NTP skal settes ut i livet.

Da vi presenterte NTP for et drøyt år siden, la vi til grunn den best tilgjengelige kunnskapen om prosjektene. I mens har vi styrket planleggingsarbeidet i jernbanesektoren.

Bare i 2018 brukes det nominelt tilnærmet like mye penger til planlegging som i de fem siste årene under forrige regjering.

Fagfolkene har nå en langt bedre mulighet til å modne prosjekter og se på helheten. Det er både viktig og nødvendig når mange gamle ønsker endelig skal omgjøres til konkrete byggeprosjekter.

Men det betyr også at vi får kunnskap om utfordringer som må løses. Det har skapt en debatt som har mistet litt perspektiv.

La meg derfor minne om at Jernbanedirektoratets planer viser at NTP i all hovedsak går som planlagt. Store og små investerings- og vedlikeholdsprosjekter skal gjennomføres.

Aktivitetsnivået i sektoren skal økes kraftig, og det legges ikke opp til kutt i satsingen, slik enkelte gir inntrykk av.

Men på noen strekninger er det avdekket utfordringer som må håndteres. Noen steder har man avdekket mer kvikkleire der man trodde grunnforholdene var gode.

Slike opplysninger må vi forholde oss til. Man kan ikke si som opposisjonen at man er lei av å høre om grunnboring.

Det burde være barnelærdom at man ikke bygger huset sitt av strå eller på sand. Da står det ikke lenge.

Dette gjelder også for jernbaneinfrastruktur. Arbeidet med trasévalg for å frigjøre båndlagt areal er også viktig, slik at byutviklingen ikke stopper opp.

Om noen få måneder setter NSB de første nye togene i trafikk på Vossebanen. De gamle, utdaterte lokaltogene skal byttes ut med flunkende nye Flirt-tog, som vil gi en mye bedre komfort for de reisende.

Vi fortsetter også ufortrødent arbeidet med å bygge ny E16/Vossabane. Det brukes titalls millioner kroner på planleggingsarbeid i 2018.

Samtidig bruker vi store midler på å forberede bygging av Ringeriksbanen og E16 til Hønefoss. Disse to prosjektene er særdeles viktige for både E16 og Bergensbanen. Ikke overraskende forsøker rødgrønne politikere fortsatt å skape misnøye og usikkerhet rundt dette arbeidet.

La meg derfor være tydelig – våre mål står fast. Jernbanedirektoratets handlingsprogram kommer ikke med noen endringer av dette.

La meg også minne om at det ikke forelå noen konkrete tidsplaner for ny E16/Vossebane da vi kom i regjering i 2013.

De rødgrønnes kritikk blir spesielt merkelig når man vet at deres interesse for Vossebanen først ble synlig etter de var ferdig i regjering.

Jeg konstaterer at dagens regjering har satt i gang arbeidet med ny bane.

Det planlagte dobbeltsporet vil gi en reisetidsgevinst for lokal- og fjerntog på 10-15 minutter, øke kapasiteten for person- og godstrafikk og bidra til en tryggere togtransport på den i dag rasutsatte strekningen.

Våre visjoner for jernbanen står vi ved. Satsingen de siste fem årene viser at vi mener alvor. Handlingsprogrammet viser at det meste går som planlagt, men at noen prosjekter anbefales justert, basert på begrunnede faglige vurderinger.

Opposisjonen svartmaler når de da gir inntrykk av at jernbanesatsingen kollapser. Det tar jeg med stor ro, fordi jeg vet at svartmalingen er uriktig. Men jeg håper dette innlegget bidrar til at alle som er glad i toget legger uroen til side, og i stedet bidrar til at vi bygger en bedre jernbane.